Hållbar utveckling av verksamhetenAnglerman fishing adventures arbete med hållbarhet i vår verksamhet är viktigt ur både kundperspektiv och egen utveckling. Nedan beskriver vi lite kortfattat hur vi jobbar med hållbarhet som en av grundstenarna att ta hänsyn i i verksamhetens alla delar.

-          Vid alla våra aktiviteter kommunicerar vi vikten av att respektera och vårda den miljö vi vistas i utifrån både miljö, sociala och ekonomiska aspekter. Detta för att öka våra kunders medvetande och samtidigt minimera risken för negativ påverkan. Exempelvis belysa vikten av att respektera Allemansrätten och vad den innebär, respektera lokala föreskrifter, Anglermans policy kring hantering av fångst och bifångster.

-          Catch & Release förespråkas och anammas utefter förutsättningar i alla våra fiskeaktiviteter för att vårda bestånd för möjligheten att fortsätta bedriva fiske utan negativ påverkan.

-          Vid servering av förtäring till kunder anammar vi lokala råvaror med mindre miljöpåverkan i produktionen så långt som möjligt.

-          Aktiva val att utifrån våra förutsättningar alltid ta det hållbaraste alternativet i våra inköp av utrustning- och förbrukningsmaterial samt väljer leverantörer med uttalad hållbarhetsprofilering i sin produktion. Exempelvis 4-taktsskoter i stället för 2-takt, Eko-& lokalt producerade produkter vid val av livsmedel. Inget nyttjande av engångsartiklar.

-          Vi arbetar för att bli certifierade på lämplig nivå utifrån vårt förhållande till hållbarhet. Ingen certifiering är dock ej ännu genomförd.

-          Deltagande i olika lokala, nationella eller globala projekt som verkar för positiv utveckling av den miljö vi opererar inom. T ex fiskevård- & miljöåtgärder eller projekt som ökar den allmänna medvetenheten om allas vår påverkan både positivt och negativt beroende på våra val om hur åberopa hållbarhet i vår livssyn.